No5487模特梦心玥黑色轻透露肩网纱配白长裤半脱秀曼妙身姿诱惑写真80P梦心玥秀人网

No5487模特梦心玥黑色轻透露肩网纱配白长裤半脱秀曼妙身姿诱惑写真80P梦心玥秀人网

稚阳之阳,其阳几何?人气应之,以生长收藏,即天和也。

精中无气,则孤精于内,阴内无阳,则气耗于外。阴邪自下而上,阳气不能下行,故下焦空窍,若有堤障而闭塞不通。

清阳为天,包覆万物,故因于上而卫于外。上言“近者奇之,远者偶之”,言法之常也;此言“近而奇偶”,“远而奇偶”言用之变也。

肺者胸中之脏,背者胸中之腑,故痛走胸膺及背,且不得太息也。再观于地气上腾,而为黑云,遮蔽日光,雨水便降,即此可悟虚火之症,而知为阳虚阴盛无疑矣。

苦入下脘,三焦之道皆闭而不通,故变呕。一阴,肝与心主也。

是以可按者为虚,拒按者为实也。设误认为外感之邪,而用疏风愈风等剂,则益燥其燥,非惟不能去风,而适所以致风矣。

Leave a Reply